Duyurular
24.12.2021

ASGARİ ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KADAR TÜM ÇALIŞANLARA VERGİ İSTİSNASI

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir.“MADDE 2 – 193 Sayılı Kanun’un 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu pirimi ve işsizlik sigorta pirimi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.” Söz konusu düzenleme hakkında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay’ın yapmış olduğu açıklamada “Belirtilen önergede brüt ücret üzerinden sosyal güvenlik primi çıkarıldıktan sonra bulunan matrah üzerinden normal gelir vergisi tarifesine göre vergi hesaplanacak. Bunun yanı sıra asgari ücrete isabet eden, 4.250 liraya isabet eden vergi de hesaplanacak. Ödenmesi gereken, hesaplanan birinci vergiden ikinci vergi tutarı çıkarıldıktan sonra ödenecek vergi bulunacak. Bu yöntemle tüm ücretlilerin aynı asgari ücrette olduğu gibi aynı miktarda istisnadan yararlanması sağlanacak. Vergi diliminin artışı nedeniyle daha fazla faydalanmanın önüne geçmek amacıyla herkesin aynı tutarda yararlanması sağlanacak” ifadeleri yer almaktadır.Kabul edilen kanun teklifi ile hizmet erbabına ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edildiği belirtilmekle birlikte parantez içi hükümle uygulamanın detayları belirlenmiştir. Buna göre asgari ücretin üstünde gelir elde eden kişiler için doğrudan matrahtan ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra bulunan matrah üzerinden vergi hesaplamaları yapılmayacak olup, istisna tutar dahil tutar üzerinden birinci vergi tutarı hesaplanacak daha sonra ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı üzerinden hesaplanan ikinci vergi tutarı düşülerek ödenecek gelir vergisi tutarı tespit edilecektir.Her ay ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmının vergi matrahından indirim konusu yapılabileceği şeklinde yapılan yorumlar gerek Kanun’a eklenen parantez içi hükümle gerekse idarenin yapmış olduğu açıklamalarla örtüşmemektedir. İstisna tutar dahil matrah üzerinden vergi hesaplandıktan sonra asgari ücrete tekabül eden vergi tutarının düşülmesi yöntemi ile kümülatif vergi matrahlarının aşındırılmasının öne geçilmek istendiğini değerlendirmekteyiz.Brüt 20.000,00 TL tutarında ücret geliri elde eden bir kişi için örneklerimiz aşağıda yer almaktadır. (Hesaplamalarda damga vergisi tutarları göz ardı edilmiştir)Aylık Vergilendirmede Direk İstisna Uygulaması Yapılsa İdi:Brüt ÜcretSGK PaylarıGV MatrahıGelir VergisiNet ÜcretOcak20.000,003.000,0012.746,601.911,9915.088,01Şubat20.000,003.000,0012.746,601.911,9915.088,01Mart20.000,003.000,0012.746,602.223,9814.776,02Nisan20.000,003.000,0012.746,602.549,3214.450,68Mayıs20.000,003.000,0012.746,602.549,3214.450,68Haziran20.000,003.000,0012.746,603.002,8913.997,11Temmuz20.000,003.000,0012.746,603.441,5813.558,42Ağustos20.000,003.000,0012.746,603.441,5813.558,42Eylül20.000,003.000,0012.746,603.441,5813.558,42Ekim20.000,003.000,0012.746,603.441,5813.558,42Kasım20.000,003.000,0012.746,603.441,5813.558,42Aralık20.000,003.000,0012.746,603.441,5813.558,42 TOPLAM  240.000,00  36.000,00 152.959,2034.798,98 169.201,02 Açıklanan Şekilde Yapılacak Uygulama:Brüt ÜcretiSGK PaylarıGV MatrahıGelir VergisiAsgari Ücret Gelir Vergisi MatrahıAsgari Ücret Gelir VergisiNet ÜcretOcak20.000,003.000,0017.000,002.550,004.253,40638,0115.088,01Şubat20.000,003.000,0017.000,002.650,004.253,40638,0114.988,01Mart20.000,003.000,0017.000,003.400,004.253,40638,0114.238,01Nisan20.000,003.000,0017.000,003.400,004.253,40638,0114.238,01Mayıs20.000,003.000,0017.000,004.450,004.253,40638,0113.188,01Haziran20.000,003.000,0017.000,004.590,004.253,40638,0113.048,01Temmuz20.000,003.000,0017.000,004.590,004.253,40638,0113.048,01Ağustos20.000,003.000,0017.000,004.590,004.253,40739,37(*)13.149,37Eylül20.000,003.000,0017.000,004.590,004.253,40850,68(*)13.260,68Ekim20.000,003.000,0017.000,004.590,004.253,40850,68(*)13.260,68Kasım20.000,003.000,0017.000,004.590,004.253,40850,68(*)13.260,68Aralık20.000,003.000,0017.000,004.590,004.253,40850,68(*)13.260,68 TOPLAM  240.000,00  36.000,00  204.000,00  48.580,00 51.040,80 8.608,16  164.028,16 (*) Asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken ancak yapılan düzenleme uyarınca istisna edilen tutar istisna uygulanması gerekeceğinden asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmaya devam edilse idi ne kadarlık vergi hesaplanacağı tespit edilerek ilgili tutar tespit edilmiştir. Uygulamanın bu şekilde olması gerektiğini düşünmekle birlikte konu hakkında idarenin yayımlayacağı Tebliğ bazında düzenlemenin beklenmesinin yararlı olacağını belirtmek isteriz.Örnekten de görüleceği üzere yapılan düzenleme ile asgari ücretli çalışanlara yıllık olarak 8.600,00 TL’lik vergi avantajı sağlandığından asgari ücret üzerinde gelir elde eden kişilerde de aynı tutarda vergi avantajı sağlanarak adaletli vergileme yapılması hedeflenmiştir.“MADDE 3- 193 sayılı Kanunun 32 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır” Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan asgari geçim indirimi düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

17.04.2020

Koronavirüs (Covid-19)’un İşçi ve İşveren Açısından Etkileri

17.04.2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 kanun numaralı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgininin Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun’da işveren ve çalışanlar açısından önem arz eden maddeler aşağıda yer almaktadır.1-İş ve Hizmet Sözleşmelerinin FeshiKanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (17.04.2020) üç ay süreyle 4447 sayılı kanunun 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.2-Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilerBu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51. madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.3-Kısa ÇalışmaYeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.4-Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Yürütülen FaaliyetlerAr-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.

10.02.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Verilme Süresi Bazı İller Dışında Ertelendi.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 9 Şubat 2020 tarih ve 31034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında;Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükelleflere/işverenlere ek olarak muhtasar prim ve hizmet beyannamesi uygulamasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışında, başka bir ilde istihdam edilen, ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların tevkif edilen vergi ve SGK bildirimlerine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir başka ilde yapılan çalışanların tevkif edilen vergilerine ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine, bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda e-bildirge üzerinden SGK verilmeye devam edilecektir.Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya il ve ilçelerdeki mükelleflerin/işverenlerin 2020 Ocak ayına ait muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini 26.02.2020 tarihine kadar e-beyanname üzerinden vermeleri gerekmektedir.Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işverenlerle, 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar için ise muhtasar prim ve hizmet beyannamesi uygulaması 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işverenler tarafından 2020 Ocak ayına ait muhtasar prim ve hizmet beyannamesini e-beyanname üzerinden yükleyen mükelleflerin/işverenlerin tahakkukları geçerli olup, bu mükelleflerin/işverenlerin onayladıkları tahakkukları için ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren ancak herhangi bir şekilde muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini beyan etmeyen ve onaylamayan mükelleflerin/işverenlerin 2020 Ocak ayına ait SGK bildirimlerini 23.02.2019 tarihine kadar e-bildirge üzerinden SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.