Duyurular
17.04.2020

Koronavirüs (Covid-19)’un İşçi ve İşveren Açısından Etkileri

17.04.2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 kanun numaralı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgininin Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltilmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun’da işveren ve çalışanlar açısından önem arz eden maddeler aşağıda yer almaktadır.1-İş ve Hizmet Sözleşmelerinin FeshiKanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (17.04.2020) üç ay süreyle 4447 sayılı kanunun 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.2-Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilerBu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51. madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.3-Kısa ÇalışmaYeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.4-Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Yürütülen FaaliyetlerAr-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.

10.02.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Verilme Süresi Bazı İller Dışında Ertelendi.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 9 Şubat 2020 tarih ve 31034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında;Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükelleflere/işverenlere ek olarak muhtasar prim ve hizmet beyannamesi uygulamasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışında, başka bir ilde istihdam edilen, ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların tevkif edilen vergi ve SGK bildirimlerine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir başka ilde yapılan çalışanların tevkif edilen vergilerine ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine, bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda e-bildirge üzerinden SGK verilmeye devam edilecektir.Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya il ve ilçelerdeki mükelleflerin/işverenlerin 2020 Ocak ayına ait muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini 26.02.2020 tarihine kadar e-beyanname üzerinden vermeleri gerekmektedir.Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işverenlerle, 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar için ise muhtasar prim ve hizmet beyannamesi uygulaması 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işverenler tarafından 2020 Ocak ayına ait muhtasar prim ve hizmet beyannamesini e-beyanname üzerinden yükleyen mükelleflerin/işverenlerin tahakkukları geçerli olup, bu mükelleflerin/işverenlerin onayladıkları tahakkukları için ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.Kapsam dışındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren ancak herhangi bir şekilde muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini beyan etmeyen ve onaylamayan mükelleflerin/işverenlerin 2020 Ocak ayına ait SGK bildirimlerini 23.02.2019 tarihine kadar e-bildirge üzerinden SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

14.01.2020

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde İkinci Şifre Başvuruları Başladı!

01.01.2020 itibari ile uygulamaya başlanılacak Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin ücret gizliliğini sağlayacak şekilde, ikinci şifre ile beyan edilmesine ilişkin 13.01.2020 tarihli VUK-122/2020-1 sayılı Sirküler yayımlanmıştır.Mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifresi olan mükellefler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün  sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebileceklerdir.1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilebilmesi İçin Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Verilmesi İşlemleri:Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler, ekte yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu (Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)”nu (Ek-1) doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.Diğer taraftan, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerden merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.Şifre ile ilgili yetkiler aşağıdaki şekilde olacaktır.Genel E-Beyanname Gönderme Şifresi (1003A)Ücrete İlişkin Alınan Şifre (1003B)Gönderilebilecek BeyannamelerÜcrete İlişkin MPBH(1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga vb. tüm beyannamelerYalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B)Kullanıcı Kodu SayısıYalnızca tek kullanıcı alınabilir.Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.Görüntüleme YetkisiSigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MPHB(1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir.Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B) görüntüleyebilir.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep FormuEK1 https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/sirkuler/vuk/VUK122sirku_ek1.pdfİlgili sirkülere ulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/elektronik-ortamda-mevcut-e-beyanname-sifresinden-ayri-olarak-kullanici-kodu-parola-ve-sifre